Algemene voorwaarden

 

1.         Definities

 

1.1.     In deze algemene voorwaarden gebruikte termen hebben, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt, de in dit artikel daarbij vermelde betekenis, waarbij het enkelvoud geacht wordt het meervoud te omvatten en vice versa:

 

Aanbieder:

 
de Cliënt die met HvH overeengekomen is dat hij via de Diensten een vacature kan plaatsen;

 
App:
de al dan niet mobiele Huisartsenvoorhuisartsen applicatie dan wel enige ander applicatie die een platform biedt voor Aanbieders en/of Waarnemers, dan wel enige andere applicatie met betrekking tot welke HvH deze voorwaarden van toepassing verklaart;

 
Cliënt:

 
Aanbieders en Waarnemers en eventuele andere (rechts)personen met wie HvH enige overeenkomst tot het leveren van goederen, diensten en/of anderszins sluit of aan wie HvH een aanbod daartoe of andere mededeling doet;

 
Diensten:
de diensten van HvH, onder meer, zonder daartoe te zijn beperkt, diensten waarbij HvH Aanbieders en Waarnemers de mogelijkheid biedt om via de App en/of de Website vacatures te plaatsen voor Waarnemers om waar te nemen in de praktijk of instelling van de Aanbieder, en voor Waarnemers om die die vacatures in te zien en daarop te reageren dan wel om zichzelf via de App en/of de Website beschikbaar stelt om waar te nemen;

 
HvH:

 
J. Goudswaard, handelend onder de naam Huisartsenvoorhuisartsen.nl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34311839, gevestigd te Weesp, telefonisch bereikbaar op 06-25484057 of per e-mail via info@huisartsenvoorhuisartsen.nl en iedere groepsmaatschappij dan wel enige andere met HvH op enigerlei wijze verbonden onderneming die deze voorwaarden van toepassing verklaart.

 
Overeenkomst:

 
iedere overeenkomst tussen HvH en een Cliënt;

 
Waarnemer:

 
de Cliënt die met HvH overeengekomen is dat hij of zij via de Diensten vacatures van Aanbieders in kan zien en daarop kan reageren dan wel dat hij of zij zichzelf door middel van de Diensten beschikbaar kan stellen om waar te nemen;

 
Website:
de website www.huisartsenvoorhuisartsen.nl of enige andere website via welke HvH vergelijkbare diensten levert.

 
2.         Toepasselijkheid

 

2.1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van HvH, op alle Overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende leveringen en Diensten en op ieder gebruik van de App en de Website voor zover niet in het voorgaande begrepen.

 

2.2.     Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk met HvH is overeengekomen.

 

2.3.     Algemene voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing. Voor zover algemene voorwaarden van Cliënt wel van toepassing zijn en tegenstrijdig zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.

 

2.4.     Door het gebruik van de Diensten, de App en/of de Website aanvaardt de Cliënt en de gebruiker van de App en de Website voor zover nog nodig de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

3.         Aanbiedingen en het tot stand komen van Overeenkomsten

 

3.1.     Tenzij anders is vermeld zijn alle aanbiedingen van HvH vrijblijvend.

 

3.2.     Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst binden HvH slechts na uitdrukkelijke aanvaarding daarvan door HvH.

 

3.3.     Tenzij anders overeengekomen, worden Overeenkomsten aangegaan voor een periode van twaalf maanden.

 

3.4.     Tenzij een der partijen aan de ander uiterlijk een kalendermaand voor het einde van de dan lopende termijn van de overeenkomst schriftelijk meldt de Overeenkomst niet te willen verlengen, wordt de Overeenkomst steeds verlengd met een volgende periode van twaalf maanden.

 

4.         Diensten en uitvoering Overeenkomst

 

4.1.     HvH stelt de Diensten ter beschikking.

 

4.2.     De App en de Website zijn, tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken, slechts een platform waarop Aanbieders en Waarnemers hun diensten kunnen aanbieden zodat vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten. De Diensten omvatten niet het bemiddelen in de totstandkoming van overeenkomsten tussen Aanbieders en Waarnemers.

 

4.3.     HvH wordt geen partij bij een overeenkomst die door middel van de Diensten tussen Aanbieders en Waarnemers tot stand komt. De Overeenkomst verplicht HvH tot niets anders dan het tot het verrichten van de Diensten. HvH is evenmin aansprakelijk voor gedragingen van Aanbieders en Waarnemers, overeenkomsten die tussen hen gesloten worden of andere verbintenissen tussen Aanbieders en Waarnemers.

 

4.4.     De Diensten, de App en de Website worden op “as is” basis verleend en ter beschikking gesteld en hebben alleen de functionaliteit en overige eigenschappen zoals zij op dat moment hebben. HvH geeft geen enkele garantie of toezegging ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid of geschiktheid van de Diensten, de App of de Website, tenzij anders bepaald en HvH kan dan ook op geen enkele wijze tekortschieten indien de Diensten, de App of de Website al dan niet tijdelijk minder functionaliteit hebben dan dat Cliënt mocht verwachten. HvH garandeert niet dat de Diensten altijd ononderbroken en zonder fouten worden verricht of dat die altijd beschikbaar zijn dan wel dat deze geschikt zijn voor het beoogde doel. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle verbintenissen van HvH inspanningsverbintenissen, geen resultaatsverbintenissen. HvH zal haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uitvoeren, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet (tijdig) verwezenlijken van het door Cliënt beoogde doel.

 

4.5.     HvH is niet aansprakelijk voor mededelingen van Aanbieders of Waarnemers of andere voor informatie die Aanbieders of Waarnemers via de Diensten, de App of de Website ter beschikking stellen.

 

4.6.     Een Waarnemer zal de Diensten alleen ten behoeve van het vervullen van door hem of haar benodigde werkzaamheden gebruiken en een Aanbieder alleen ten behoeve van het door de Aanbieder persoonlijk te verrichten werkzaamheden. Het is Cliënt niet toegestaan om de via de Diensten verkregen gegevens door derden te laten gebruiken of ter beschikking te stellen, waaronder het (laten) gebruiken van die gegevens voor het bemiddelen van vraag naar en aanbod van werk.

 

4.7.     Cliënt zal met de Diensten geen gedragingen verrichten die in strijd zijn met de wet of goede zeden.

 

4.8.     Indien HvH van mening is dat Cliënt in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden van de Diensten, de App of de Website of anderszins de Overeenkomst met HvH niet nakomt (onder meer wanneer Cliënt niet tijdig betaalt), dan wel handelt in strijd met de wet of met enig al dan niet gepretendeerd recht van een ander, is HvH gerechtigd haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen of de account van de Cliënt te blokkeren of te verwijderen, zonder daardoor gehouden te zijn tot enige vergoeding aan Cliënt. Evenmin wordt HvH op enigerlei wijze schadeplichtig indien blijkt dat de opschorting niet terecht was.

 

4.9.     Onverminderd haar overige rechten, waaronder haar recht tot opschorting en beëindiging van de Overeenkomst, is HvH gerechtigd om, zonder daardoor schadeplichtig te worden, de Overeenkomst op te zeggen en meldingen van Cliënt (waaronder verzoeken of aanbiedingen en mededelingen in het forum) te verwijderen indien Cliënt de Overeenkomst, waaronder enige verplichting uit deze algemene voorwaarden, niet nakomt of niet langer geregistreerd is in het BIG-register.

 

4.10.  HvH is gerechtigd de Diensten van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen of (gedeeltelijk) te beëindigen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Cliënt. Indien de wijziging, aanpassing of (gedeeltelijke) beëindiging tot gevolg hebben dat de essentie van de Diensten zoals aanvankelijk overeengekomen dusdanig wordt gewijzigd dat van Cliënt instandhouding van de Overeenkomst redelijkerwijs niet mag worden verlang, zal Cliënt gerechtigd zijn tot tussentijdse opzegging van de Overeenkomst. HvH zal in dat geval aan Cliënt de vergoeding terugbetalen die Cliënt reeds betaald heeft voor de periode na de opzegging.

 

5.         Vergoedingen

 

5.1.     Cliënt is voor de Diensten de vergoeding verschuldigd die op de App of de Website of elders gepubliceerd is.

 

5.2.     Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

5.3.     HvH is gerechtigd de vergoeding eenmaal per jaar aan te passen aan de door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer. HvH is gerechtigd de vergoeding tussentijds op andere wijze te verhogen. Indien die tussentijdse verhoging in een jaar, tezamen met eventuele (een) andere tussentijdse verhoging(en) meer bedraagt dan 5% is Cliënt gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met ingang van de dag waarop die verhoging in gaat. HvH is gerechtigd om gedurende twee weken na ontvangst van het schriftelijke bericht van Cliënt dat deze de Overeenkomst om die reden wenst te beëindigen, de tussentijdse verhoging te beperken tot 5% waarna de Overeenkomst zal worden voortgezet.

 

5.4.     Tenzij anders is overeengekomen, vindt de betaling van de vergoeding voor de Diensten uiterlijk plaats op de dag dat de Overeenkomst ingaat dan wel op de dag die op de factuur van HvH staat vermeld.

 

5.5.     Cliënt verricht de aan HvH verschuldigde betalingen zonder korting, verrekening of opschorting.

 

6.         Gegevens en toegangsgegevens

 

6.1.     Cliënt garandeert dat de door of namens hem aan HvH ter beschikking gestelde en via de App en de Website gepubliceerde informatie juist en volledig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Cliënt zal enige wijziging van de gegevens tijdens de duur van de Overeenkomst direct aan HvH melden. HvH staat niet in voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van enige door een Cliënt ter beschikking gestelde en via de App en de Website gepubliceerde informatie. HvH heeft ter zake daarvan geen onderzoeksplicht.

 

6.2.     Cliënt verleent HvH het recht om de door hem aan HvH en de via de Diensten, de App en de Website ter beschikking gestelde informatie en gegevens te (laten) gebruiken en aan derden ter beschikking te stellen, een en ander in overeenstemming met de geldende privacywetgeving zoals nader geduid in artikel 10 Privacy. Cliënt garandeert dat hij bevoegd is HvH de hiervoor genoemde toestemming te verlenen en dat voornoemd gebruik van de voornoemde informatie en gegevens door HvH en haar rechtverkrijgenden geen inbreuk maak op enig recht.

 

6.3.     Cliënt zal de door hem aan HvH verstrekte informatie en gegevens en de door HvH aan Cliënt ter beschikking gestelde informatie en gegevens zelf bewaren.

 

6.4.     Cliënt zal zijn toegangsgegevens voor de App en de Website zoals gebruiksnamen en wachtwoorden geheim houden en niet aan derden ter beschikking stellen. Cliënt is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en ook voor het verlies en misbruik) daarvan en vrijwaart HvH voor alle aanspraken en daarmee verband houdende overige schade.

7.         Overmacht

 

7.1.     Indien HvH haar verplichtingen uit de Overeenkomst, daaronder mede begrepen enige tussen Cliënt en HvH overeengekomen garantieverplichting ten gevolge van overmacht, niet (tijdig) of niet behoorlijk kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat HvH alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat HvH in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

 

7.2.     Onder overmacht van HvH wordt mede, maar niet alleen, verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van HvH, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt aan HvH zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van materialen, zaken of programmatuur van Cliënt of derden waarvan het gebruik door Cliënt aan HvH is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoringen, (vi) storingen van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen, (xi) het niet-beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden of (xii) andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming en (xiii) natuurrampen.

 

7.3.     Indien de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet voor een periode langer dan negentig dagen, is Cliënt gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Hetgeen door HvH op het moment van beëindiging reeds gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding vergoed.

 

8.         Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

8.1.     HvH is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook – al dan niet veroorzaakt door derden – die Cliënt lijdt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HvH.

 

8.2.     Uitsluitend als en voor zover in een specifiek geval zou worden geoordeeld dat de uitsluiting van de aansprakelijkheid uit het eerste lid onredelijk bezwarend is, is de aansprakelijkheid van HvH jegens Cliënt voor alle tekortkomingen in de nakoming tezamen met alle door HvH gepleegde onrechtmatige daden beperkt tot het bedrag van de door Cliënt aan HvH verschuldigde vergoeding (exclusief omzetbelasting) tijdens het kalenderjaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan.

 

8.3.     HvH is in geen geval aansprakelijk voor:

a)   bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens door Cliënt, of die anderszins het gevolg is van een onjuist handelen of nalaten van Cliënt of door hem aangestelde personen of personen waar Cliënt anderszins verantwoordelijk voor is;

b)  verminking, vernietiging, verlies of misbruik van gegevens;

c)   bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door HvH ingeschakelde hulppersonen (werknemers van HvH daaronder niet begrepen), ook als deze werkzaam zijn bij een aan HvH verbonden organisatie;

d)  bij Cliënt of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade verband houdende met het gebruik van door Cliënt aan HvH voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Cliënt aan HvH voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten.

 

8.4.     De totale aansprakelijkheid van HvH ingeval van een duurovereenkomst en onverminderd alle voorgaande leden, is in ieder geval beperkt tot EUR 10.000,-.

 

8.5.     Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen drie maanden nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij HvH te zijn ingediend, bij gebreke waarvan zijn recht op schadevergoeding vervalt.

 

8.6.     Cliënt vrijwaart HvH tegen alle schade, verlies, kosten, verhaal en aanspraken, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit het (dreigend) niet en/of niet-behoorlijk nakomen van enige verplichting, verzekering en/ of vrijwaring in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden opgenomen, inclusief aanspraken van (rechts)personen die op enige wijze bij de organisatie van Cliënt betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

 

9.         Overige bepalingen

 

9.1.     Cliënt is alleen gerechtigd van de Diensten gebruik te maken indien hij is en blijft ingeschreven in het BIG-register.

 

9.2.     Cliënt is niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HvH.

 

9.3.     HvH is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een aan haar gerelateerde (rechts)persoon over te dragen.

 

9.4.     HvH is gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, en de meest recente versie hiervan zal op de Overeenkomst van toepassing zijn. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te raadplegen en te downloaden via de Website en/of de App. Indien Cliënt de Diensten blijft gebruiken na de wijziging van deze algemene voorwaarden, accepteert Cliënt de gewijzigde algemene voorwaarden. Indien Cliënt niet wenst in te stemmen met de gewijzigde algemene voorwaarden zal hij binnen veertien dagen na het eerste moment waarop hij kennis had kunnen nemen van de wijziging de Overeenkomst dienen op te zeggen tegen de laatste dag van de dan lopende termijn van de Overeenkomst, bij gebreke waarvan de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien de Cliënt de Overeenkomst op grond van het hiervoor bepaalde heeft opgezegd, zal de dan vorige versie van de algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn tot de laatste dag van de dan lopende Overeenkomst.

 

9.5.     Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst tegenstrijdig is met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

 

9.6.     Indien enig beding, deel uitmakend van een Overeenkomst, waaronder een beding in deze algemene voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van die Overeenkomst in stand en zal het betreffende beding voor zover mogelijk worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

10.      Privacy

10.1.  HvH draagt zorg voor een beveiliging van de persoonsgegevens waarvoor Cliënt verantwoordelijke is, die in overeenstemming is met de ter zake geldende wetten. HvH draagt zorg dat zijn personeel is gebonden aan een geheimhoudingsplicht ter zake die persoonsgegevens.

10.2.  Partijen zullen zich houden aan de eisen die de privacywetgeving aan hen stelt. Voor zover Cliënt persoonsgegevens uploadt naar de systemen van HvH zal in de relatie tussen HvH en Cliënt, Cliënt de verantwoordelijke zijn en HvH verwerker. HvH zal die gegevens uitsluitend verwerken conform de instructie van Cliënt. De Overeenkomst geldt als zo’n set van instructies.

10.3.  Cliënt heeft zelf toegang tot de door hem of haar verstrekte gegevens en zal daarom zelf zorgdragen voor het in acht nemen van de bewaartermijnen met betrekking tot de gegevens waar zij verwerkingsverantwoordelijke voor is. Na afloop van de Overeenkomst wist HvH de persoonsgegevens zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen. Geplaatste opdrachten/vacatures, reacties op opdrachten/vacatures, berichten of reacties op het forum en andere openbare uitingen van Cliënt worden standaard niet verwijderd maar alleen op verzoek. Cliënt dient zorg te dragen dat gegevens die niet gewist moeten of mogen worden uiterlijk ten tijde van het einde van de Overeenkomst, in zijn of haar bezit zijn.

10.4.  HvH zal Cliënt in staat stellen te voldoen aan de eisen die de wetgeving stelt, waaronder, maar niet beperkt tot, het voldoen aan de meldplicht datalekken, het behandelen van verzoeken van betrokkenen en de medewerking aan onderzoeken.

10.5.  HvH is gerechtigd haar verbintenissen met betrekking tot de persoonsgegevens waarvoor Cliënt verantwoordelijke is, te laten uitvoeren door derden, ook wanneer deze subverwerker zouden worden. Cliënt geeft hierbij toestemming voor het inschakelen van dergelijke subverwerkers. HvH zal het inschakelen van subverwerkers dan wel wijzigingen ter zake de door haar ingeschakelde subverwerkers (anders dan het opnieuw zelf verwerken) aan Cliënt melden. Cliënt kan alsdan binnen vier weken na die melding bezwaar maken tegen zo’n inschakeling of wijziging. Als Cliënt dat doet, heeft HvH het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder daardoor op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.

10.6.  Cliënt heeft het recht de naleving van dit artikel eenmaal per jaar te laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant of registerinformaticus. De kosten van die controle zijn voor Cliënt tenzij bij die controle essentiële fouten worden geconstateerd die, gelet op de aard van de verwerkte gegevens, een aanzienlijk risico in houden voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

10.7.  HvH zal de verantwoordelijke zijn voor het verwerken van de persoonsgegevens van de Cliënt die zij verwerft in het kader van het sluiten of voorbereiden van de overeenkomst en op de gegevens die Cliënt post of anderszins openbaar maakt in discussiegroepen en dergelijke. HvH zal die gegevens gebruiken zoals aangegeven in haar privacy statement dat beschikbaar is via haar website. Op die gegevens zijn de bepalingen van dit artikel niet van toepassing.

10.8.  De bepalingen in dit artikel vormen de verplichtingen van HvH jegens Cliënt in het kader van de verwerkingen die HvH conform de Overeenkomst verricht. De verplichtingen die hieruit voor HvH voortvloeien, kan HvH uit de aard van die verplichtingen niet opschorten.

 

11.      Toepasselijk recht en forum

 

Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Cliënt en HvH is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, het tot stand komen daarvan, met de Diensten en/of met de Website en die niet door middel van onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen ter beslechting aan de absoluut bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

 

 

Tag: huisartsen voor huisartsen

Deel op